Tinglysning af skøde: Komplet guide og vigtige tips

tinglysning af skøde

Når ejendomshandler finder sted i Danmark, er tinglysning af skøde en central del af sagsbehandlingen. Denne proces er afgørende for at overføre ejendomsrettighederne fra sælger til køber. Med denne guide får du en dybdegående forståelse af, hvad tinglysning af et skøde indebærer, og hvordan det foregår.

Introduktion til tinglysning af skøde

Tinglysning sikrer en transparent ejendomsoverdragelse og beskytter købers samt sælgers interesser. Det er en proces, der formelt anerkender ejendomsoverførsler og pant i fast ejendom; en offentlig registrering, der giver potentielle købere og sælgere vigtige oplysninger om ejendommens historik og eventuelle rettighedsindskrænkninger.

Det er vigtigt at fremhæve, at tinglysning af skøde ikke blot er et formelt skridt i ejendomshandlen; det er en procedure, der kan have væsentlige konsekvenser, hvis ikke udført korrekt. Forståelsen af de juridiske rammesætninger og korrekt indgåelse af tinglysningsprocessen er derfor afgørende for at sikre en problemfri og gyldig ejendomsoverdragelse.

Hvad er et skøde og hvad er tinglysning – og hvad skal det bruges til?

tinglysning af skøde

Skødet er det dokument man anvender for at sikre sin ret over en fast ejendom. Dette sker ved at man via skødet får retten over ejendommen tinglyst/ registreret i tingbogen.

Årsagen til at man overhovedet skal bruge denne registrering er, at en tinglyst ret går forud for en utinglyst ret. Det vil altså sige, at hvis fx to personer på samme tid hævder at have retten til en ejendom, vil den person som har et tinglyst skøde være den retmæssige ejer.

Endvidere kræver banken/kreditforeningen, at man er formel ejer af sin ejendom i tingbogen, før de vil yde lån.

Selve tinglysningen er en såkaldt juridisk sikringsagt, som har til formål dels at sikre den formelle ret over en fast ejendom, men også at sikre mod at tidligere ejers eventuelle kreditorer kan gøre udlæg i ejendommen.

Skødeskrivning og tinglysning foregår i dag digitalt. Overgangen til digital tinglysning skete 8. september 2009.  Tingbøgerne er nu samlet i én elektronisk tingbog som kan tilgås via tinglysning.dk.

Siden 2009, har alle skøder derfor skullet laves digitalt via tinglysning.dk. Skødet laves af en anmelder, hvorefter køber og sælger kan underskrive skødet med MitID.

Når skødet er underskrevet digitalt, sørger anmelder for anmeldelse af skødet til tinglysning ved tinglysningsretten.

Rent fysisk er tinglysningsretten beliggende i Hobro, hvor tinglysningsrettens medarbejdere styrer tinglysningsarbejdet. De fleste skøder tinglyses direkte elektronisk, men visse typer af skøder kræver stadig en manuel behandling af en medarbejder fra tinglysningsretten.

Grundlæggende om tinglysningsprocessen

Sådan foregår processen omkring tinglysning af skødet:

 1. Indsamling af dokumentation: Alle nødvendige dokumenter, herunder det udfyldte skøde, skal være klar til indsendelse.
 2. Underskrift med mitID: For at sikre dokumentets ægthed skal alle parter skrive under med deres digitale signatur, mitID.
 3. Indsendelse via Tinglysningsretten: Dokumenterne uploades og indsendes online gennem tinglysning.dk’s platform.
 4. Ekspedition og registrering: Tinglysningsretten behandler sagen, og ved godkendelse registreres ejendomsretten i tingbogen.

Hvad skal der stå i et skøde for at det kan tinglyses?

skødeskrivning

Skødet indeholder de overordnede informationer om overdragelsen, såsom:

 • Ejendommens adresse.
 • Navn, adresse og cpr numre (i anonymiseret form) på køber og sælger.
 • Angivelse af hvor stor en andel af ejendommen der overdrages.
 • Købesum med angivelse af valuta.
 • Overtagelsesdato.

Herudover kan skødet indeholde forskellige påkrævede erklæringer som er nødvendige for at skødet kan tinglyses. Der skal fx afgives erklæring omkring følgende:

 • Køb af dødsbo.
 • Udlændinges køb af fast ejendom.
 • Erhvervelse af landbrugsejendom.
 • Selskabers køb af fast ejendom.
 • Hæftelser som overtages.

Kravene til skødet fremgår af “Bekendtgørelse om tinglysning i tingbogen (fast ejendom)”.

Er der ikke lavet en købsaftale, kan skødet indeholde en uddybende oplysning om det aftalte, og dermed i princippet erstatte købsaftalen.

Skødet offentliggøres via tingbogen

I kølvandet på digitaliseringen er offentliggørelse via tingbogen blevet en mere strømlinet og tilgængelig proces for alle parter involveret i køb og salg af fast ejendom. Den digitale udvikling har særligt fundet sted gennem platformen tinglysning.dk, som nu er det centrale sted for elektronisk tinglysning og offentliggørelse af ejendomstransaktioner. En af de væsentlige fordele ved denne digitalisering er, at det giver øget retssikkerhed og gennemsigtighed omkring ejendomshandler.

Når et digitalt skøde offentliggøres på tinglysning.dk, giver det offentligheden adgang til at se ejerskabet og øvrige rettigheder tilknyttet ejendommen. Denne transparens er afgørende, da det sikrer, at alle interessenter kan få indblik i ejendommens historik og eventuelle restriktioner før foretagelse af vigtige juridiske og økonomiske beslutninger.

Den digitale platform sikrer desuden en hurtigere og mere effektiv behandling af skøder, da den manuelle håndtering og papirbaserede processer nu er erstattet med automatiserede systemer. Dette reducerer både ventetid og muligheden for menneskelige fejl, hvilket understreger vigtigheden af korrekt og nøjagtig udfyldelse af dokumenter online. Med tinglysning.dk bliver tinglysningsprocessen ikke kun enklere, men også mere sikker for alle parter.

Omkostninger forbundet med tinglysning af skøde

tinglysningsafgift

At forstå de fulde omkostninger forbundet med tinglysning af skøde er en vigtig del af enhver ejendomstransaktion. Når man skal tinglyse skøde, vil der påløbe et skøde gebyr, som dækker selve tinglysningsprocessen. Ud over det faste gebyr kan der yderligere opstå andre udgifter, som er vigtige at tage højde for i budgetlægningen.

 1. Den faste tinglysningsafgift for skøder på kr. 1850, som er en statstakst, der skal betales uanset ejendommens pris. Hertil kommer en variabel tinglysningsafgift på 0,6% af købesummen (som hovedregel).
 2. Eventuelle omkostninger til skødeskriver, hvis man vælger at få professionel bistand til udarbejdelse eller gennemgang af skødet.
 3. Udgifter til bank forbundet med ansøgning om kreditgodkendelse eller lån, hvis disse er nødvendige for købet.

Det er vigtigt at påpege, at alt efter individuelle omstændigheder kan ekstra omkostninger opstå. Derfor er det essentielt at konsultere med en juridisk rådgiver, der kan give en detaljeret forklaring på de samlede forventede udgifter ved en handel, inkluderet omkostningerne forbundet med tinglysning af skøde.

Skal du have ændret et skøde?

Find skødepakke der passer til dine behov:

Vigtigheden af korrekt udfyldelse og indsendelse af dokumenter

Under tinglysningsprocessen er korrekt udfyldelse og indsendelse af dokumenter afgørende for at sikre en glidende overgang uden kostbare tinglysningsfejl. Fejl i dokumenter kan føre til unødvendige forsinkelser, yderligere omkostninger, og i værste fald en afvisning af tinglysningen. Derfor er det vigtigt at udvise grundighed og nøjagtighed, når man indgår i denne juridiske procedure.

At sikre at alle oplysninger er præcist og fuldstændigt udfyldt er ikke kun et spørgsmål om formelle krav, men det er også et spørgsmål om retssikkerhed for alle parter involveret i ejendomshandlen. Svipsere ved tinglysning kan føre til tvister om ejendomsret, og kan potentielt underminere køberens eller sælgerens juridiske stilling.

 1. Grundigt dobbelttjek af alle personlige data og ejendomsoplysninger.
 2. Sikre at det indsendte dokumentation er i overensstemmelse med de seneste lovgivningsmæssige krav.
 3. Benytte digitaliseringens fordele til at reducere risikoen for menneskelige fejl.
 4. Sammenligning af alle oplysninger i skødet med andre relevante dokumenter for at undgå uoverensstemmelser.

At tage disse skridt kan hjælpe involverede parter med at navigere tinglysningsprocessen med større sikkerhed og bidrage til at opretholde en strømlinet juridisk procedure.

Tinglysningsretten og dens rolle

I den danske juridiske kontekst er tinglysningsretten en afgørende institution, som varetager essentielle funktioner inden for registrering og godkendelse af dokumenter i forbindelse med fast ejendom. Den fungerer som en juridisk autoritet, der sikrer at alle overdragelser og pantebreve, der bliver indsendt, lever op til de gældende regler og formkrav før endelig tinglysning finder sted.

Anvendelse af tinglysning.dk til digital tinglysning

Med indførelsen af digitale løsninger på tinglysning.dk har processen for at tinglyse et digitalt skøde været under en revolutionerende transformation. Dette har gjort tinglysning online mere tilgængelig og effektiv end nogensinde før. Den følgende vejledning giver et klart overblik over, hvordan man navigerer og anvender tinglysning.dk til digital tinglysning af ejendomshandler i Danmark.

 • Start med at oprette en bruger på tinglysning.dk for at få adgang til de digitale services.
 • Følg trinvis-guiden til at indsende et skøde digitalt, som sikrer, at alle nødvendige informationer er korrekt udfyldt.
 • Gør brug af de online værktøjer, der tilbydes på platformen til at dobbelttjekke skødet for eventuelle fejl før indsendelse.
 • Lær, hvordan du nemt kan vedhæfte de påkrævede dokumenter digitalt og på sikker vis.
 • Få indsigt i, hvordan du kan spore din sags status gennem tinglysning.dk’s system, hvilket giver fuld transparens og opdateringer i realtid.

Juridiske implikationer af tinglysning

Når det kommer til tinglysning, er der vigtige juridiske implikationer at være opmærksom på, da processen sikrer en række rettigheder og giver retssikkerhed for de involverede parter. Tinglysning er ikke blot en formalitet; det er et juridisk instrument, der har dybtgående konsekvenser for ejere og långivere af fast ejendom i Danmark. Efterfølgende bliver nøgleelementerne i disse juridiske implikationer udforsket for at give en forståelse af, hvordan tinglysning understøtter retssikkerheden og beskytter ejendomsrettighederne.

 • Fastslår og beskytter ejendomsrettigheder, hvilket giver ejeren et juridisk grundlag at påberåbe sig i tilfælde af tvist.
 • Offentliggør rettigheder over fast ejendom, hvilket gør det muligt for potentielle købere og andre interessenter at undersøge ejendommens retsstilling.
 • Beskriver specifikke rettigheder og byrder knyttet til ejendommen, herunder servitutter, brugsrettigheder og andre retsforhold.
 • Øger retssikkerheden for både købere og sælgere, da dokumentationen for ejendomsrettigheder er klart registreret og tilgængelig hos de danske juridiske myndigheder.
 • Beskytter långivernes sikkerhedsinteresser ved at sikre, at prioritetsforholdet mellem forskellige rettigheder er klart defineret og offentligt tilgængeligt.

Udover at sikre retssikkerhed for ejere og långivere tjener tinglysning også som et værktøj for offentlig administration og statistik, idet den indeholder vigtige data om ejerskab og belåning af fast ejendom i hele landet. Med tinglysning opnår man dermed ikke kun en beskyttelse af individuelle interesser, men også en understøttelse af et velfungerende og transparent ejendomsmarked.

Hvordan tinglyses skøde effektivt og fejlfrit?

 1. Skødet udarbejdes.
 2. Skødet underskrives af køber og sælger med MitID.
 3. Skødet anmeldes til tinglysning af skødeskriver/anmelder. Samtidig betales tinglysningsafgiften.
 4. Skødet bliver tinglyst af tinglysningsretten.
 5. Skødeskriver/anmelder får besked pr. mail om at skødet er tinglyst – med eller uden retsanmærkninger.

Hvis skødet tinglyses med retsanmærkninger, er det fx et udtryk for at sælgers gamle lån endnu ikke er slettet fra tingbogen. Men dette er helt naturligt, da man først kan fjerne sælgers lån efterfølgende. I sidste ende skal retsanmærkningerne dog slettes før sagen er på plads. Købesummen vil normalt også være tilbageholdt i sælgers bank indtil retsanmærkningerne er slettet.

Processen for at tinglyse skøde kan synes kompleks, men med de rette forberedelser er det muligt at sikre en fejlfri tinglysning. I takt med digitaliseringen er nøgleelementer i processen nu mere tilgængelige og lettere at håndtere. For at undgå tinglysningsfejl er det vigtigt at have en grundig tilgang til organisering og kontrol.

 • Forstå tinglysningsprocessen i dybden for at sikre, at alle skridt udføres korrekt.
 • Dobbelttjek alle oplysninger i skødet for at undgå unødvendige fejl.
 • Sørg for at alle nødvendige dokumenter er vedhæftet før tinglysning.
 • Gennemgå og verificér alle juridiske krav som skal opfyldes i skødet.
 • Brug professionel assistance, hvis der er usikkerhed omkring proceduren.

Hvordan beregnes tinglysningsafgiften på et skøde?

tinglysning af skøde

Forståelsen af, hvordan beregning af tinglysningsafgift foretages, er essentielt for både købere og sælgere. I Danmark er afgift på skøde en obligatorisk omkostning, som afhænger af ejendommens værdi og typen af ejendom, der handles. Her er en guide til, hvordan disse tinglysningsafgifter beregnes og hvad du kan forvente.

Beregning af tinglysningsafgift: For fast ejendom er afgiften normalt 0,6% af købesummen plus et fast gebyr på 1.850 kr.

Det er vigtigt at holde sig ajour med de gældende regler for tinglysningsafgifter, da disse kan ændre sig over tid og påvirke omkostningerne ved ejendomshandel. At sikre korrekt beregning af tinglysningsafgift er et kritisk trin i ejendomshandler og kan medvirke til at undgå eventuelle forsinkelser eller yderligere udgifter.

Et skøde skal underskrives med mitID

Når et skøde skal underskrives, er det nu en standard procedure, at digital signatur gennem MitID er nødvendig for gyldigheden af dokumentet. Med MitID godkendelsen sikres en høj grad af sikkerhed og autenticitet, som er afgørende i tinglysningskonteksten.

Denne procedure med gennemført digital signering betyder, at man kan handle med fast ejendom online og stadig have fuld retssikkerhed.

MitID godkendelsen sikrer en legitimationsform, der er svær at forfalske, hvilket reducerer risikoen for identitetstyveri og andre former for svindel. Det er derfor vigtigt, at alle parter involveret i ejendomshandler er bekendt med proceduren og forstår betydningen af at skøde underskrives med mitID.

Hvad er forskellen på et skøde og en købsaftale?

Forskellen mellem de to dokumenter afspejler deres separate funktioner og det tidspunkt, de kommer i spil under en ejendomstransaktion.

 • Købsaftalen er den indledende kontrakt, der indgås mellem køber og sælger. Denne aftale fastlægger vilkårene for salget, herunder købesummen, overtagelsesdatoen og eventuelle betingelser, som skal opfyldes inden handelen kan gennemføres.
 • Skødet er det dokument, der officielt overfører ejerskabet af ejendommen fra sælger til køber og tinglyses som bevis herpå. Det indikerer, at alle betingelser i købsaftalen er opfyldt, og at betalingen er gennemført.

Ejendomshandel dokumenter såsom skødet er juridisk bindende og afgørende for retssikkerheden i ejendomshandler. Det er derfor vigtigt at have en klar forståelse af hver dokuments natur og relevans.

Hvad er forskellen på et betinget skøde og et endelig skøde?

Et betinget skøde er et dokument, der sikrer købers rettigheder til ejendommen under visse foruddefinerede betingelser, som skal opfyldes før skødet kan blive endeligt. Disse betingelser kan være relaterede til finansiering, godkendelser eller udførelse af bestemte reparationer på ejendommen.

I modsætning hertil repræsenterer et endelig skøde en ubetinget overdragelse af ejendommen fra sælger til køber. Når alle betingelser nævnt i det betingede skøde er opfyldt, og handlen er afsluttet, udfærdiges et endelig skøde som bevis herpå. Med dette skøde bekræftes det at køber har opnået fuld ret over ejendommen og sælger frasiger sig alle rettigheder.

 • Betinget skøde – Kræver at specifikke betingelser først er mødt.

 • Endelig skøde – Markerer den ultimative overdragelse af ejendomsretten.

En nøglefaktor er, at et betinget skøde altid bør udformes med klare og præcise vilkår for, hvornår og hvordan det konverteres til et endelig skøde.

Hvem skal lave skødet? Køber eller sælger?

Det er ikke lovbestemt hvem der skal lave skødet (og betale for dette). Det er helt op til hvad man kan blive enige om via købsaftalen. Det samme gælder hvem der skal betale for selve tinglysningsafgiften til skødet.

Det kan dog anbefales, at køber står for udarbejdelsen og tinglysningen af skødet, hvilket også i mange år har været praksis, da køber/ købers rådgiver i så fald har direkte hånd i hanke med frigivelsen af købesummen til sælger. Den person der berigtiger skødet, er også den person som orienterer sælgers bank om at købesummen kan frigives til sælger (når skødet er tinglyst uden retsanmærkninger). Er der fx uafklarede forhold vedr. restancer på ejendommen, kan køber anvende muligheden for at tilbageholde en del af købesummen hertil.

Hvor lang er ekspeditionstiden på et skøde?

Når dokumentation for ejerskab over fast ejendom skal formaliseres, er forståelsen af ekspeditionstid på skøde afgørende. Den tid det tager at gennemføre tinglysning behandlingstid kan variere betydeligt. Under normale omstændigheder kan ejendomsaktører og privatpersoner forvente, at et skøde vil være fuldt tinglyst og registreret inden for få dage efter indsendelse til Tinglysningsretten. Det er dog vigtigt at bemærke, at komplekse sager kan forlænge denne periode.

En række faktorer kan spille ind og påvirke behandlingstiden for et skøde. Dette inkluderer præcisionen i de indsendte dokumenter, den nuværende arbejdsbyrde ved Tinglysningsretten, samt eventuelle juridiske spørgsmål, som kan opstå undervejs. For at optimere tidsrammen, er det essentielt at sikre, at alle dokumenter er udfyldt korrekt og fuldstændigt før indsendelse. Fejl eller udeladelser kan medføre afvisning eller krav om rettelser, hvilket forlænger hele processen.

I lyset af digitale løsninger som tinglysning.dk er det blevet lettere at overholde frister og reducere ventetiden. Brugere opfordres til løbende at følge med i status for deres dokumenter via denne platform, da denne løbende opdateres med den nyeste information om behandlingsstatus.

Skøde på hus

Et skøde på et hus tinglyses på husets specifikke matrikelnummer, hvilket er afgørende for at fastlægge ejendomsretten og ejendommens juridiske status. Det er vigtigt at bemærke, at et hus ofte har sit eget unikke matrikelnummer adskilt fra eventuelle andre bygninger på samme grund. Denne adskillelse sikrer klarhed over ejendomsrettigheder og gør det lettere at administrere ejendomsforholdene.

Dog er det ikke usædvanligt, at et hus har del i et areal, der tilhører en grundejerforening. Dette kan komplicere skødeprocessen, da det er nødvendigt at sikre, at eventuelle rettigheder og forpligtelser over for grundejerforeningen tydeligt afspejles i skødet. Dette kan omfatte betaling af fællesomkostninger, overholdelse af vedtægter og eventuelle servitutter eller begrænsninger, der er pålagt ejendommen af grundejerforeningen.

Derfor er det afgørende for både køber og sælger at være opmærksom på eventuelle forhold vedrørende grundejerforeningen og at sikre, at skødet nøjagtigt og fuldstændigt afspejler disse forhold.

Skøde på ejerlejlighed

En ejerlejlighed er den del af en moderejendom (ejerforening), og et skøde på en ejerlejlighed tinglyses derfor på et bestemt ejerlejlighedsnummer. Ejerlejligheden har ikke sit eget matrikelnummer, men har derimod sit eget ejerlejlighedsnummer.

I forbindelse med tinglysning af et skøde på en ejerlejlighed er det vigtigt at være opmærksom på eventuelle pantsikkerheder til ejerforeningen. Disse pantsikkerheder kan opstå som følge af ejerforeningens ret til at kræve betaling af fællesomkostninger eller andre bidrag fra ejerlejlighedsejerne. Det er afgørende, at sådanne pantsikkerheder er korrekt dokumenteret og respekteret i skødet for at undgå senere tvister eller komplikationer.

Skøde på sommerhus

Når det kommer til tinglysning af et skøde på et sommerhus, er der visse ligheder og forskelle i forhold til tinglysning af et skøde på et almindeligt hus, der bør overvejes nøje. På overfladen håndteres skødet på et sommerhus i princippet på samme måde som et skøde på et hus, idet begge involverer overførsel af ejendomsretten til en specifik ejendom.

Dog er der visse særegenheder ved sommerhuse, der kan påvirke skødeprocessen. For det første kan sommerhuse være beliggende i områder med særlige lokalplaner eller naturbeskyttelsesregler, der kan have indflydelse på ejendommens anvendelse eller udnyttelse. Det er vigtigt at sikre, at skødet indeholder eventuelle nødvendige tilladelser eller dispensationer i overensstemmelse med gældende regler og bestemmelser.

Skøde på kolonihavehus

Skøde på et kolonihavehus ses ikke så ofte. Men hvis du har købt et kolonihavehus, kan der være behov for at få et skøde. Hvordan skødet håndteres, afhænger af om kolonihavehuset er beliggende på eget matrikel nummer eller om det er beliggende på en grund som er ejet af en andelsforening (det som også kaldes “bygning på lejet grund”).

3 typiske fejl ved oprettelse af skøde

 1. Alle matrikelnumre er ikke medtaget i skødet 
Når skødet oprettes, er det vigtigt at være opmærksom på at få alle matrikelnumre medtaget. Hvis ejendommen består af flere matrikelnumre, sker det ikke altid, at alle matrikelnumrene automatisk bliver medtaget når skødet oprettes ud fra ejendommens postadresse.

2. Køber andele og sælger andele er angivet forkert
Når skødet oprettes, skal køberandele og sælgerandele angives korrekt. Disse oplysninger bliver ofte udfyldt forkert, særligt når der er tale om overdragelse af andele af en ejendom. Når skødet oprettes, skal sælgerandele forstås som andelen af det man ejer. Hvis sælger eksempelvis ejer 50% af ejendommen, og ønsker at sælge hele de 50%, skal sælgerandele angives som 1/1. Køberandele skal derimod angives som andelen af den samlede ejendom som overtages. Hvis køber overtager 50% af ejendommen, skal køberandele angives som 1/2.

3. Skødet indeholder ikke de rigtige erklæringer
Det kan ofte være påkrævet at indsætte korrekte og relevante erklæringer i skødet. Hvilke erklæringer der skal anvendes, afhænger helt af den konkrete sagstype og situation. Men det er vigtigt at få disse erklæringer medtaget korrekt i skødet.

Vi arbejder i hele landet

Uanset hvor du køber bolig eller skal have skrevet et skøde, kan vi hjælpe dig med tinglysning af skøde. Vi har løbende haft sager i bla:

Sjælland og hovedstaden:
Frederiksberg, København, Amager, Valby, Glostrup, Brøndby, Rødovre, Albertslund, Taastrup, Ishøj, Hedehusene, Hvidovre, Brøndby, Greve, Solrød Strand, Brønshøj, Vanløse, Herlev, Skovlunde, Ballerup, Lyngby, Gentofte, Holte, Bagsværd, Hellerup, Charlottenlund, Vedbæk, Hørsholm, Kokkedal, Helsingør, Frederiksværk, Hillerød, Allerød, Birkerød, Fredensborg, Værløse, Farum, Frederikssund, Jægerspris, Ølstykke, Stenløse, Roskilde, Jyllinge, Ringsted, Slagelse, Korsør, Holbæk, Tølløse, Kalundborg, Jyderup, Køge, Faxe, Herfølge, Næstved, Vordingborg og Nakskov.

Jylland:
Kolding, Haderslev, Aabenraa, Tønder, Sønderborg, Esbjerg, Fanø, Ribe, Skjern, Ringkøbing, Hvide Sande, Fredericia, Vejle, Billund, Grindsted, Jelling, Herning, Ikast, Holstebro, Struer, Skive, Aarhus, Brabrand, Åbyhøj, Risskov, Egå, Viby, Højbjerg, Odder, Tranbjerg, Malling, Hasselager, Hørning, Hadsten, Trige, Tilst, Hinnerup, Ebeltoft, Rønde, Hammel, Galten, Sabro, Grenaa, Lystrup, Hjortshøj, Skødstrup, Hornslet, Silkeborg, Skanderborg, Låsby, Ry, Horsens, Viborg, Bjerringbro, Langå, Randers, Aalborg, Hasseris, Svenstrup, Nørresundby, Hjørring, Hirtshals, Frederikshavn og Skagen.

Fyn:
Odense, Kerteminde, Bogense, Otterup, Middelfart, Faaborg, Assens, Svendborg og Nyborg.

Bornholm:
Rønne og Nexø

Scroll to Top