g

Grundbyrder – Hvad er grundbyrder?

En pligt, der går ud på betaling af visse ydelser, og som påhviler den til enhver tid værende ejer eller bruger af en fast ejendom. En grundbyrde er derfor typisk tinglyst på den faste ejendom.

Grundejerforening – Hvad er en grundejerforening?

En grundejerforening er en sammenslutning af grundejere i et bestemt område. Grundejerforeningen varetager grundejernes interesser, f.eks. i forhold til kommunen i relation til vedligeholdelse af veje, ændringer i byplanen osv. Grundejerforeningen kan også stå for drift og vedligeholdelse af eventuelle fællesarealer og fællesanlæg.

Grundfond – Hvad er en grundfond?

En grundfond er en opsparing, hvis midler skal bruges til at betale større uforudsete udgifter – f. eks. en tagreparation. Ideen er, at store udgifter på denne måde kan fordeles over en årrække.

Gældsbrev – Hvad er et gældsbrev?

Et gældsbrev er en skriftlig, ensidig og ubetinget skyldnererklæring fra debitor om at betale en bestemt sum penge. Gældsbreve kan evt. være rentefrie familielån. Et gældsbrev indeholder ofte vilkår så som rentesats, betalingsterminer, afdragsform og lignende. Et gældsbrev kan sælges videre, men ofte ikke til kurs 100. Dvs. at et gældsbrev ofte kan købes for …

Gældsbrev – Hvad er et gældsbrev? Læs mere »

Gældsovertagelse – Hvad er gældsovertagelse?

Der er tale om en gældsovertagelse når en person eller virksomhed overtager restgælden på et eksisterende lån fra en anden person eller virksomhed. En gældsovertagelse forudsætter som altovervejende hovedregel kreditors samtykke. En gældsovertagelse ses ofte ved skilsmisser, hvor den ene part (sælger af fællesboligen) fx. betaler et vist beløb, for ikke længere at være debitor …

Gældsovertagelse – Hvad er gældsovertagelse? Læs mere »

Gældsovertagelseserklæring – hvad er det?

En gældsovertagelseserklæring er betegnelsen for det dokument, hvormed køber en overtager gældsforpligtelse. Når man underskriver en gældsovertagelseserklæring siger man altså ja til at hæfte for gælden. Gældsovertagelseserklæringen er en måde hvorpå lånets kreditor sikre sig at der er en ny debitor på et givent lån.

Garanti – hvad er en garanti?

Pengeinstitutter, visse advokater, forsikringsselskaber o.a. kan stille garanti for realkreditinstituttets modtagelse af det tinglyste, anmærkningsfrie pantebrev, således at ejerskiftelånet kan udbetales straks, når de øvrige betingelser for låneudbetaling er opfyldt. Endvidere kan pengeinstitutter og forsikringsselskaber stille garanti for en del af den kontante udbetaling, når det er aftalt i slutsedlen.

Godtgørelsesrente – Hvad er en godtgørelsesrente?

Anvendes når et realkreditlån indfries til kurs 100 uden varsel. Betales for perioden fra indfrielsestidspunktet og indtil den obligationstermin, hvortil man kunne opsige lånet. Differencerenten skal kompensere for forskellen mellem den rente på det gamle låns obligationer, som realkreditinstituttet skal betale til obligationsejerne, og den rente instituttet selv kan opnå ved at indsætte indfrielsesbeløbet på …

Godtgørelsesrente – Hvad er en godtgørelsesrente? Læs mere »