p

Præjudicerende retsanmærkning – hvad er det?

Tinglysningsretten kan give påtegning/retsanmærkning på et dokument, hvis dokumentets indhold ikke er i overensstemmelse med det, der står i tingbogen. Når disse uoverensstemmelser er bragt i orden, slettes retsanmærkningen. Skødet er nu anmærkningsfrit og køber er endelig ejer af ejendommen på de vilkår, der er aftalt.

Provenu – Hvad er et provenu?

Provenuet beregnes som boligens kontantpris, fratrukket indfrielser og ejendomsmæglersalær inkl. annoncering. Provenuet er altså den del af boligens kontantpris som sælger får udbetalt når salget er gennemført.

Påbud – Hvad er et påbud?

Et påbud vil sige et krav. Dette krav kan eksempelvis omhandle at skulle betale en given rente. Påbud findes i aftaler og kontrakter, disse er gældende når kontrakterne er underskrevet, eller man på anden vis har indgået en aftale.

Prioritering – Hvad er prioritering?

Egentlig fastlæggelse af fortrinsstilling, optagelse af lån mod sikkerhed i fast ejendom. Lånenes prioritetsstilling, 1., 2. eller 3. prioritet, udtrykker den rækkefølge, i hvilken långiverne får betalt deres krav ved en eventuel tvangsauktion.

Prioritet – Hvad er en prioritet?

Et pantsikret tilgodehavende i en fast ejendom. Begrebet anvendes også om den rækkefølge, i hvilken långivere har sikkerhed i ejendommen – også kaldet prioritetsstilling. Prioriteterne og prioritetsstillingen kan ses i tingbogen.