Forside » Jura » Privat fællesvej: Hvad er det og hvordan er reglerne?
Vi håber, at denne artikel kan hjælpe dig. Har du brug for hjælp til skødeskrivning, kan du finde en skødepakke, der passer til dine behov her.

Privat fællesvej: Hvad er det og hvordan er reglerne?

bolig

Af Skøde Centret

En privat fællesvej kan rumme nogle begrænsninger for den enkelte husejer. Denne artikel redegør for hvordan en privat fællesvej fungerer.

Hvad er en privat fællesvej?

En privat fællesvej er en vej, som er ejet af en række grundejere i fællesskab. Den private fællesvej er ikke en del af de offentlige veje, men kan normalt anvendes som færdselsvej på samme måde som en offentlig vej, og der er normalt almindelig adgang til vejen. En privat fællesvej er normalt også åben for offentlig trafik.

Det skal bemærkes, at der er forskel på en privatvej og en privat fællesvej. En privatvej er i modsætning til en privat fællesvej ikke underlagt kommunens myndighed.

Hvis du er ved at købe ny bolig eller nyt sommerhus, kan det være relevant at undersøge, hvilke forpligtelser der er i forhold til den private fællesvej.

Hvordan fungerer en privat fællesvej?

Private fællesveje reguleres via reglerne i lov om private fællesveje.

§ 15: Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at en privat fællesvej skal vedligeholdes, så den er i god og forsvarlig stand i forhold til færdslens art og omfang. Kommunalbestyrelsen kan samtidig træffe bestemmelse om den fremtidige vedligeholdelse af vejen.

Fordelingen af udgifterne til vedligeholdelse kan reguleres i en vedtægt, og det vil være reguleret på den enkelte vej, hvem der har ret til at anvende vejen (vejret). Ofte reguleres forpligtelserne omkring den private fællesvej gennem en grundejerforening.

Grundejerne har fælles vedligeholdelsespligt og istandsættelsespligt vedr. vejen, og skal også varetage snerydning.

Hvem har pligt til vedligeholdelse?

Hvem der har pligt til at vedligeholde vejen er afhængig af om ejendommen ligger i landzone eller i byzone.

I landzone er det indehaveren af en vejret (vejberettiget) som skal stå for vedligeholdelse af vejen. Hvis der er flere vejberettigede, bliver udgifterne ofte fordelt i forhold til hvor meget den enkelte anvender vejen.

I byzone er det grundejerne omkring vejen som står for vedligeholdelsen.

Den vejberettigede/grundejerne kan også søge om tilladelse til for egen regning at lave parkeringspladser, vejbump, mm.

En vej skal vedligeholdes for at kunne fungere optimalt. Vedligeholdelsen kan f.eks. være rettelse af huller i vejen, udskiftning af fortove eller opsætning af nye vejanlæg.

En vej kan også have brug for istandsættes, hvis den er blevet forringet eller ødelagt. Istandsættelsen kan f.eks. være udskiftning af hele eller dele af vejen, opsætning af nye vejanlæg eller etablering af nye fortove. Der kan også være behov for at bygge fælles cykelstativer, mv.

Det er dog ikke alle husstande, der er lige meget interesserede i at vedligeholde vejen. Dette kan medføre, at vejen ikke bliver vedligeholdt ordentligt, og at der kan opstå samarbejdsproblemer.

Derfor er det en god idé at have en fælles vejordning, der regulerer vedligeholdelsen af vejen. En vejordning kan for eksempel fastsætte, hvor ofte vejen skal være vedligeholdt, og hvem der skal betale for reparationer. Denne regulering bør tinglyses på den enkelte ejendom.

Hvilke pligter har du?

Hvis du har andel i forpligtelserne overfor en privat fællesvej, har du bl.a. pligt til at

  • Holde vejen ren
  • Rydde for sne og salte eller gruse fortov
  • Fjerne ukrudt
  • Fjerne udhængende grene eller fjerne træer hvis dette er påkrævet
  • Vedligeholde riste til regnvand

Kommunen har ingen pligter i forhold til vejen, hvis der er tale om en privat fællesvej. Man kan dog vælge at lave en aftale med kommunen eller et privat firma omkring vedligeholdelse og snerydning. Men trods denne aftale, er det stadig den enkelte grundejer som har det overordnede ansvar.

Hvad bør du være opmærksom på ved køb af ejendom med privat fællesvej?

Ved boligkøb, er det vigtigt at få overblik over hvilke udgifter der aktuelt er, og hvilke der kan forventes fremover. Dette afhænger meget af vejens stand, hvor mange der er om at betale, men også af hvilke planer en eventuel grundejerforening har for vejen (eksempelvis ny vejbelægning eller nye vejbump). Dette vil normalt fremgå af referater fra grundejerforeningen.

Selve økonomien omkring vejen vil normalt fremgå af regnskaber og budget fra grundejerforeningen.

Kan man ændre status?

Hvis man ønsker at ændre status på en privat fællesvej til en offentlig vej, vil det kræve en vurdering fra kommunen, hvor der blandt andet lægges vægt på hvor meget trafik der er på vejen og vejens betydning for den almene færdsel.

Hvad koster det at vedligeholde vejen?

Privat fællesvej koster typisk mellem kr. 500-1.000 om året pr husstand som er en del af den private fællesvej, i vedligehold. Dette afhænger dog af størrelsen og tilstanden af vejen.

Hvor lang er en privat fællesvej?

En privat fællesvej er typisk en lidt mindre vej som løber i et villakvarter. Vejen er typisk 4-5 meter bred og kan være fra en lille kort vej på 30 meter og op til flere hundrede meter lang. Dog kan størrelsen variere alt efter, hvor mange husstande der er tilknyttet vejen. Vejen er oftest belagt med grus eller asfalt.

Skal du have ændret et skøde?

Find skødepakke der passer til dine behov:

Scroll to Top