Forside » Jura » Separatkloakering: Ofte stillede spørgsmål og svar
Vi håber, at denne artikel kan hjælpe dig. Har du brug for hjælp til skødeskrivning, kan du finde en skødepakke, der passer til dine behov her.

Separatkloakering: Ofte stillede spørgsmål og svar

separatkloakering

Af Skøde Centret

Separatkloakering er en metode til at forbedre miljøet ved at adskille spildevand og regnvand. Denne artikel redegør for hvad separatkloakering er.

Hvis du står overfor at købe hus eller sommerhus, er det relevant at undersøge, om ejendommen har påbud om separatkloakering. Dette bør i så fald være oplyst af sælger i købsaftalen, da det ellers vil blive en uforudset udgift for dig som køber. Alternativt bør der gives et afslag i prisen på huset til dækning af denne udgift.

Denne problemstilling skal afklares inden der indgås en endelig og bindende handel. Som boligkøber kan du heller ikke tage for givet, at der ikke skal separatkloakeres, hvis sælger ikke har nævnt det i købsaftalen. Du har også selv en undersøgelsespligt.

Det er boligejeren selv, der har ansvaret for vedligeholdelse og drift af egen kloak. Kommunen kan derfor i henhold til miljøbeskyttelseslovens §30 påbyde grundejerne at separere afledning af vand, såkaldt separatkloakering, hvis kommunen selv laver forarbejdet med at føre separate kloakker frem til ejendommens skel.

Mange kommuner gør brug af muligheden for at pålægge boligejere at separatkloakere på deres ejendom. Dette gøres af miljømæssige hensyn.

Hvordan foregår separatkloakering?

Ved separatkloakering ændrer man kloakken fra en fællesledning, som afleder både regn- og spildevand til renseanlægget, til et separatsystem med 2 ledninger, hvor regnvand og spildevand er adskilt. Dette kaldes også et 2 strenget kloaksystem.

Fremover er det kun spildevandet, der skal til renseanlægget, mens regnvandet skal ledes ud i søer, vandløb og havet. Dette giver mindre belastning på vandrensningsanlæggene.

Når der gennemføres en separatkloakering, kan regnvand enten føres til regnvandsledningen eller afledes lokalt på grunden med faskine, hvis det kan lade sig gøre.

Det er altid en autoriseret kloakmester, der skal udføre separatkloakeringen.

I forbindelse med arbejdet med separatkloakering kan det være at der konstateres problemer med det eksisterende kloaksystem. Hvis det eksisterende kloaksystem på egen grund har alvorlige skader, som revner, utætheder, er tilstoppet af fx. rødder, skal kloakken fornyes i forbindelse med separatkloakeringen på egen grund, og det giver ekstra udgifter.

Separatkloakeringen på en ejendom er gennemført, når regnvandsrøret og spildevandsrøret på egen grund er tilsluttet til kommunens to fremførte kloakstik ved skel.

Når separatkloakeringen er udført, og vandet koblet på de to kloakstik ved vejen, skal arbejdet færdigmeldes af den autoriserede kloakmester overfor kommunen. Herefter vil det blandt andet fremgå af BBR, at ejendommen er separatkloakeret.

Hvad er tidsfristen for at få etableret separatkloakering?

Det er kommunen der fastsætter tidsfristen for en separatkloakering på egen grund, og tidsfristen vil fremgå af kommunens påbud.

Separatkloakeringen på egen grund skal udføres inden udløbet af påbudsfristen.

Det er boligejeren selv, der selv skal betale for separatkloakering på egen grund. Prisen for dette kan variere meget, afhængig af afstand ud til skel. Typisk ligger prisen for dette arbejde på mellem 30.000 kr. – 50.000 kr., men kan også være en del højere. Det bør undersøges, om der er mulighed for at anvende en løsning med faskiner, som ofte er en del billigere.

Skal du have ændret et skøde?

Find skødepakke der passer til dine behov:

Scroll to Top