r

Renovation – Hvad er renovation?

Renovation, set i forhold til fast ejendom, er lidt firkantet et begreb som dækker det at få tømt affaldsspanden på sin ejendom. Udtrykket renovation er derfor en mere nutidig betegnelse. I gamle dage hed en person som fjernede skrald, en skraldemand. I dag er fagbetegnelsen, en renovationsarbejder.

Refusionsopgørelse – hvilke poster indgår?

En refusionsopgørelse er det sidste regnskab mellem køber og sælger i forbindelse med et boligkøb. Dette regnskab bliver normalt gjort op med overtagelsesdagen som skæringsdag. Hvilke poster indgår i en refusionsopgørelse? Følgende indgår normalt i en refusionsopgørelse: Ejendomsskat Forudbetalt a conto el, vand og gas Oliebeholdning Evt. kontingent til grundejerforening Evt. betalte fællesudgifter i en …

Refusionsopgørelse – hvilke poster indgår? Læs mere »

Reguleringsopgørelse – Hvad er en reguleringsopgørelse?

Når finansieringen af et boligkøb er på plads, skal der udarbejdes en reguleringsopgørelse. Opgørelsen regulerer eventuelle ændringer mellem finansieringen og den aftalte købesum. Købesummens endelige sammensætning afhænger af de gældende kurser på de lån, som indgår i handlen.

Reservefond – Hvad er en reservefond?

Opsparing på en særlig konto til dækning af uforudsete udgifter, tab og lignende. Reservefonden fungerer som en sikkerhed for at en uforudset udgift ikke påvirker husstandens eller virksomhedens økonomi. En uforudset udgift kan eksempelvis være en skade der ikke dækkes af forsikringen, eller en merudgift til et lån.

Reservefondsbidrag – hvad er det?

Reservefondsbidrag var et beløb, der tidligere blev opkrævet ved lov løbende hos en debitor på et realkreditlån. Beløbet blev hensat på en konto til imødegåelse af evt. tab. Ved lånets indfrielse fik låntageren udbetalt saldoen på reservefonden.

Rentetilpasningslån – Hvad er det?

Kontantlån som rentetilpasses hvert 1. – 10. år alt efter hvilken fastrenteperiode der er valgt. Renten og ydelsen tilpasses renteniveauet på tidspunktet for rentetilpasning. Til finansiering af lånene udstedes inkonvertible obligationer med løbetider på 1 – 10 år.

Respitdage – Hvad er respitdage?

De fristdage, der er til at betale en terminsydelse efter terminsdatoen. Falder terminsdatoen f.eks. på en lørdag eller en helligdag, er respitdagen den efterfølgende hverdag. Betales terminsydelsen ikke indenfor en given periode, har kreditor ret til at pålægge gebyrer og strafrenter.

Restance – Hvad betyder restance?

Restance er et begreb, der anvendes om det skyldige beløb, når sidste betalingsfrist for en terminsydelse er overskredet, altså forfalden ubetalt gæld. En restance er altså det beløb man mangler at betale når terminsydelsen er overskrevet, og dermed det beløb det kan lægges strafgebyr til.