Forside » tinglysninger » Tinglysning af ejendom: Hvordan du sikrer en korrekt registrering
Vi håber, at denne artikel kan hjælpe dig. Har du brug for hjælp til skødeskrivning, kan du finde en skødepakke, der passer til dine behov her.

Tinglysning af ejendom: Hvordan du sikrer en korrekt registrering

tinglysning

Af Skøde Centret

Tinglysning af ejendom er en vigtig proces, der sikrer, at dine rettigheder som ejendomsbesidder bliver registreret i offentlige registre. Ved at tinglyse din ejendom sikrer du dig, at du har bevis for, hvem der har ret til at råde over ejendommen.

I dette indlæg vil vi gennemgå, hvordan du tinglyser din ejendom, så du sikrer dig, at alle relevante dokumenter er registreret, og at dine rettigheder som ejendomsbesidder bliver respekteret.

Hvad er tinglysning af ejendom?

Tinglysning er en offentlig registrering, efterprøvelse og offentliggørelse af rettigheder over faste ejendomme, andelsboliger, ægtepagter, køretøjer, og løsøre mv. Tinglysningsretten deler i dag deres data op i tingbogen for faste ejendomme, andelsboligbogen, personbogen og bilbogen. Her er det bl.a. muligt at finde oplysninger om tinglyste skøder, lån og servitutter.

Danmark var det første land til at digitalisere tinglysningssystemet. Man har siden 2009 kunnet finde skøder, fremtidsfuldmagter og andet via tinglysning.dk. I 2014 besluttede et stort flertal i Folketinget at åbne yderligere op for den offentlige registrering, da det blev gratis at få adgang til dokumenterne. Alle slags tinglysninger foregår digitalt i dag.

Hvorfor skal en ret over fast ejendom tinglyses?

Rettigheder over faste ejendomme skal tinglyses for at få sikkerhed mod andre aftaler om ejendommen og mod retsforfølgning. Man snakker mest om tinglysning vedrørende rettighederne over fast ejendom, men rettighederne knyttet til biler og ægtepagter skal også tinglyses for at være gyldige.

Når en ejendom eller dele af en ejendom skal have en ny ejer(e), skal der tinglyses et skøde i tingbogen.

Når man tinglyser et skøde, overgår ejendomsretten formelt fra sælgeren til køberen, og køberen får dermed sikret sin ejendom formelt, hvilket også kaldes en sikringsakt. I tingbogen tinglyses der også andre rettigheder end ejerskab. Det kan være panterettigheder, brugsrettigheder, servitutter mv.

Ved at tinglyse sin ret til ejendommen sikrer man sig ligeledes mod den tidligere ejers kreditorer, der herefter ikke længere kan gøre udlæg i ejendommen.

Den ret der skal kunne fortrænge en utinglyst ret, skal også selv være tinglyst, og rettighedshaveren skal selv være i god tro.

Hvornår tinglyser man en ejendom?

En ejendom skal tinglyses, når der sker en legal transaktion, der har relevans for ejendommen. Dette kan være ved køb, salg, pantsætning eller generhvervelse af ejendommen. Tinglysningen gør det muligt at registrere og bevise ejendommens tilhørsforhold, så alle interessenter er sikre på, hvem der har ejendomsretten til den.

Hvad indeholder skødet?

Skødet skal altid indeholde informationer om ejendommens adresse, købers og sælgers navne, pantehæftelser og servitutter som måtte være tinglyst på ejendommen. Herudover skal der angives oplysning om købesum og overtagelsesdato, og der skal angives kontaktoplysninger til anmelder af dokumentet.

Det er herudover muligt at indføje aftalevilkår i skødet, hvilket kan være relevant, hvis der ikke forud for skødet er lavet en købsaftale.

Hvordan foregår tinglysning?

Når man skal lave tinglysning af dokumenter, sker dette online ved brug af MitID. Når dokumentet skal tinglyses, tager selve ekspeditionen hos tinglysningsretten normalt mellem 1-2 dage, men det kan tage op til en uge, hvis der er tale om en speciel sag.

Du kan undervejs slå op på tinglysning.dk for at se, om dokumentet er blevet registreret i tingbogen. I tingbogen kan du også hente en tingbogsattest for ejendommen. Attesten rummer alle relevante oplysninger om hvad der er tinglyst på ejendommen.

Når man skal tinglyse dokumenter, skal man også betale en tinglysningsafgift. Hvor stort et beløb, der skal betales, afhænger af hvad der skal tinglyses.

Det område hvor flest oplever at blive bekendt med at skulle betale tinglysningsafgift, er ved køb af bolig, hvor der skal betales tinglysningsafgift til både skøde og pantebrev.

Fakta

1. En tinglysning ejendom er en registrering af en ejendoms rettigheder og forpligtelser, der er foretaget i et offentligt register.

2. Tinglysning sikrer, at alle interessenter i ejendommen har kendskab til ejendommens rettigheder og forpligtelser.

3. Tinglysning er obligatorisk for alle overdragelser af fast ejendom, der skal registreres i tingbogen.

4. Tinglysning af ejendom omfatter registrering af den aktuelle ejer, købsaftale, pantebrev og udstedelse af en tingbogsattest.

5. Tinglysningsafgift er den afgift, der skal betales for at registrere en ejendom i det offentlige register.

6. Tinglysning af ejendom sikrer, at enhver overdragelse af ejendom er gyldig og bindende for alle interessenter.

Skal du have ændret et skøde?

Find skødepakke der passer til dine behov:

Scroll to Top