Forside » tinglysninger » Tinglysning af bolig – hvad betyder det?
Vi håber, at denne artikel kan hjælpe dig. Har du brug for hjælp til skødeskrivning, kan du finde en skødepakke, der passer til dine behov her.

Tinglysning af bolig – hvad betyder det?

Tinglysning-af-bolig

Af Skøde Centret

Tinglysning af bolig er et udtryk for at få tinglyst formelt ejerskab over en bestemt bolig. Alternativt kan det dække over tinglysning af nyt lån i boligen. Denne artikel redegør for hvad tinglysning af bolig er, hvad det koster og hvordan det foregår.

Hvad er tinglysning af bolig?

Tinglysning af fast ejendom er en såkaldt juridisk sikringsakt, som har til formål at stadfæste en ret over en bestemt bolig. Det kan være i form af selve ejerskabet over boligen, en pantsikkerhed i boligen, eller en anden ret i form af en servitut. Uden tinglysning kan visse rettigheder ikke være gyldige. Et pantsikkerhed har fx kun gyldighed hvis den er tinglyst.

Hvem der formelt er ejer af en bolig vil også blive stadfæstet ved at tinglyse et skøde i tingbogen.

Med andre ord er tinglysning en vigtig sikring af rettigheder, og hvis man køber en bolig, er det afgørende at man får tinglyst sit navn som ny ejer i tingbogen.

Man kan tinglyse skøde på et hus, en ejerlejlighed, et sommerhus, samt en række andre typer af ejendomme. Man kan dog ikke tinglyse skøde på en andelsbolig, da en andelsbolig ikke er en selvstændig fast ejendom, men derimod en del af andelsforeningen. Ved andelsboliger er der kun 1 skøde på den samlede andelsforening, og hver ejer har herefter et andelsbevis, men ikke et selvstændigt skøde.

Hvad koster tinglysning af bolig?

Som nævnt ovenfor, er der forskellige former for tinglysning af bolig:

  • Ejerskab (skøde)
  • Pant (lån)
  • Servitutter

Et skøde koster som hovedregel kr. 1.850 + 0,6% af købesummen i tinglysningsafgift til staten. Der kan være andre beregningsmetoder afhængig af sagstype.

Tinglysning af pant i boligen koster kr. 1.825 + 1,5 % af hovedstolen på lånet. Dog er der nogle gange mulighed for såkaldt stempelrefusion, hvor man kan fradrage tinglysningsafgift fra det gamle lån, såfremt der allerede eksisterer et realkreditlån på ejendommen.

Tinglysning af en servitut koster som hovedregel kr. 1.850. Der beregnes således ikke en procentsats ved tinglysning af en servitut.

Hvordan foregår tinglysning af bolig?

Digital tinglysning foregår via tinglysning.dk. Her oprettes skøder, pantebreve og servitutter af en formel anmelder. Anmelder er den person som herefter har den formelle kontakt til tinglysningsretten og som kan sende dokumentet til tinglysning, hvor der sker registrering.

Til brug for oprettelse af dokumenterne, har anmelder brug for oplysning om ejendommens adresse, navne og cpr-numre på involverede parter, andre relevante oplysning som fx købesum eller hovedstol på lån.

Når dokumentet er oprettet, sendes det til de involverede parter til digital underskrift. Dokumentet kan herefter underskrives fra en pc eller smartphone, uanset hvor man befinder sig.

Når dokumentet er blevet underskrevet, får anmelder en besked fra tinglysningsretten herom pr mail. Så snart de involverede parter har underskrevet, kan anmelder sende dokumentet til tinglysning.

I samme ombæring skal anmelder overføre tinglysningsafgiften til tinglysningsretten. Dette sker med alm betalingskort.

Når dokumentet er færdigbehandlet, for anmelder en mail fra tinglysningsretten om at dokumentet er tinglyst (eller afvist).

Er tinglysning det samme som skøde?

Tinglysning og skøde er ikke det samme, men de to hænger tæt sammen.

Et skøde er det dokument kan anvender for at få tinglyst formelt ejerskab over en bestemt bolig. Skødet sendes til tinglysning. Tinglysningen har til formål at registrere skødet i tingbogen. Slutresultatet er derfor, at den nye ejers navn herefter fremgår af tingbogen. Skødet er blot vejen dertil.

Andre typer af dokumenter end skøder kan i visse situationer anvendes til ændring af ejers navn i tingbogen. Det gælder fx tinglysning af skifteretsattest, som har til formål at få efterlevendes navn (uskiftet bo) formelt registreret i tingbogen.

Ved skilsmisse vil man typisk tinglyse en bodelingsoverenskomst i stedet for et skøde, hvis den ene ægtefælle ønsker at overtage boligen.

Hvad skal tinglyses i Tingbogen?

Ud over ovennævnte skøder, pantebreve og servitutter, kan der i tingbogen også tinglyses andre typer af dokumenter. Det gælder fx privatretlige dokumenter som fx ægtepagter og samejeoverenskomster. Testamenter skal ikke tinglyses men skal i stedet registreres ved en notar (notartestamente).

Hvordan finder man ud af hvem der ejer et hus?

For at se hvad der er tinglyst på en bestemt ejendom, skal du søge via tingbogen på tinglysning.dk. Læs denne artikel som redegør nærmere for hvordan du gør.

Kan man se hvor meget gæld der er i et hus?

Det er muligt at se hvilke lån der er tinglyst på en ejendom. Dette sker samme sted (tinglysning.dk), hvor man finder den pågældende ejendom, og vælger fanebladet ”hæftelser”.

Det er dog kun muligt at se hovedstolen på lånet, men ikke den aktuelle restgæld.

Skal du have ændret et skøde?

Find skødepakke der passer til dine behov:

Scroll to Top