Skøde og køberrådgivning

check  800 - 1200 tinglysninger årligt
check  Specialiserede og erfarne rådgivere
check  Fuldt ansvarsforsikret
check  Trygge og tilfredse kunder
check  Ingen handel - ingen regning
check  Landsdækkende service

bestil-service

advokat

Rådgiverpakke ved boligkøb

Kontrol af købsaftale
Juridisk køber rådgivning
Tilkøb af skøde til særpris

Kr. 5.950,00

leas-mere

Nyt skøde ved skilsmisse

Udarbejdelse af nyt skøde
Tinglysningsekspedition
Sagsbehandling

Kr. 3.950,00

leas-mere

Nyt skøde mellem ugifte samlevende

Udarbejdelse af nyt skøde
Tinglysningsekspedition
Sagsbehandling

Kr. 3.950,00

leas-mere

Er du ved at købe ny bolig?

advokat-skødeHos Skøde Centret sørger vi for en professionel afslutning af din bolighandel, uanset hvor i landet du køber fast ejendom.

Såfremt du er ved at erhverve ejendom via mægler eller ved selvsalg anbefaler vi at du sikrer dit køb bedst muligt, ved at få en uafhængig køberrådgiver til at kontrollere handlens papirer og juridiske problemstillinger for dig.

En ejendomshandel består af mange dokumenter og derfor vil rådgiver salæret ofte være en god investering, i forhold til at sikre dine interesser som boligkøber optimalt.

Husk at få købsaftalen gjort betinget af Skøde Centrets godkendelse inden du skriver under på denne.

10 gode råd inden du køber bolig:

 1. Lav en grundig prisanalyse af boligen sammenholdt med andre lignende boliger. Det gælder både kontantprisen, men også ejerudgifter.

 2. Vær sikker på at der er et rådgiverforbehold i købsaftalen inden du underskriver. Dette kan formuleres således: ”Købers underskrift på denne købsaftale er betinget af, at (navn på rådgiver) kan godkende købsaftalen i dens helhed.”

 3. Få en uvildig gennemgang af ejendommen med egen bygningssagkyndig eller en håndværker. Du bør ikke blindt stole på tilstandsrapporten. Viser gennemgangen problemer med ejendommen som ikke har været nævnt i tilstandsrapporten, bør handelsprisen forhandles ned.

 4. Tjek alle ejendommens dokumenter grundigt igennem.

 5. Tegn udvidet ejerskifteforsikring (gælder normalt ikke ejerlejligheder).

 6. Undgå forbehold i den almindelige husforsikring (gælder normalt ikke ejerlejligheder).

 7. Sørg for at mundtlige aftaler indskrives i købsaftalen.

 8. Tjek økonomi og planlagte projekter i ejerforening/grundejerforening.

 9. Vær kritisk overfor bankens finansieringstilbud, særligt størrelsen på bidrag, men også hvorvidt banken kræver at du samtidig tegner forsikringer gennem banken.
    
 10. Tag stilling til kurssikring, hvilket er særligt relevant hvis der er lang tid til overtagelsesdagen.

Boligkøbets faser trin for trin

tjekliste ved boligkøbBoligen er fundet
Dette er stadiet hvor du har fundet en ejendom som du er interesseret i. Der forhandles eventuelt salgspris. 

Udkast til købsaftale laves af ejendomsmægleren
Ejendomsmægleren laver som sælgers mand udkastet til en købsaftale som sendes til dig samt til din rådgiver og bank.

Rådgiverforbehold og fortrydelse
Som køber har du almindeligvis en lovpligtig fortrydelsesret á 6 hverdage. Det betyder at du kan træde tilbage fra handlen mod at betale 1 % af købesummen (som skal betales inden udløbet af de 6 hverdage).

En gratis supplerende mulighed er at få indsat et advokatforbehold/rådgiverforbehold i købsaftalen. Det betyder at du kan bruge forbeholdet til at fortryde handlen uden at det koster de 1 % af købesummen.

Din rådgiver kontrollerer indholdet af købsaftalen og ejendommens dokumenter
Så snart sagens papirer modtages fra ejendomsmægleren, kontrollerer din rådgiver købsaftalen, salgsopstillingen og alle dokumenterne vedr. ejendommen. 

Du får evt. en gennemgang af ejendommen med egen sagkyndig eller håndværker
Din sagkyndige / håndværker tager med ud på ejendommen, og gennemgår denne sammen med dig. Dette kan gøres formelt med en skriftlig rapport (en dyr løsning) eller blot være en mundtlig rådgivning.

Din rådgiver sender en godkendelsesskrivelse med rettelser /forbehold til købsaftalen til ejendomsmægleren
Når der er overblik over handlens dokumenter samt ejendommens stand, fremsender din rådgiver en godkendelsesskrivelse til ejendomsmægleren hvor handlen godkendes på dine vegne med eventuelle rettelser til købsaftalen og/eller forbehold, fx vedr. bankens endelige godkendelse. 

Du indhenter acceptable tilbud på husforsikring og evt. ejerskifteforsikring
Du får et eller flere formelle tilbud på husforsikring og eventuel ejerskifteforsikring som du skal kunne acceptere. Du er ikke forpligtet til at tage imod det tilbud som ejendomsmægleren har vedlagt sammen med købsaftalen.

Du modtager acceptabelt finansieringsforslag fra bank / kreditforening
Du får tilsvarende et eller flere formelle tilbud på finansiering via din bank / kreditforening som du skal kunne acceptere. Afklaring af dette punkt er normalt et forbehold i handlen.

Handlen bliver endelig og bindende
Når alle forbehold er afklaret og opfyldt, er handlen herefter endelig og bindende, både for dig og sælger. Selve papirgangen (berigtigelsen) med skøde og tinglysning kan herefter begynde.

Udbetaling og bankgaranti 
Der fremsendes udbetaling til ejendomsmægleren, og din bank fremsender bankgaranti til sælgers bank.

Skøde laves, underskrives og tinglyses
Du underskriver skødet med nemid, og det samme gør sælger. Herefter bliver det anmeldt til digital tinglysning. tinglysningsrettenSelve tinglysningen af skødet styres af tinglysningsretten i Hobro.

Købesummen deponeres pr overtagelsen i sælgers bank
Din bank vil et par dage før overtagelsesdagen fremsende købesummen til sælgers bank, hvor pengene  sættes ind på en deponeringskonto. Her står pengene bundet indtil skødet er endelig tinglyst og uden anmærkninger (dvs når sælgers gæld er indfriet og aflyst af tingbogen). Det er din sikkerhed for at du ikke betaler før du har ”fået varen”.

Pr overtagelsesdagen aflæses forbrugsmålere
Samtidig med at du modtager nøglen til ejendommen, aflæser du forbrugsmålere sammen med sælger eller ejendomsmægleren. Aflæsningstal nedskrives i et skema som ejendomsmægleren varetager og videresender til din rådgiver. Ejendomsmægleren indberetter aflæste data til forsyningsselskaberne og giver samtidig besked om ejerskiftet.

Tjek hårde hvidevarer samt mangler
Hurtigst muligt efter at du har fået nøglen, helst indenfor et par dage, bør du tjekke at alle hårde hvidevarer virker. Endvidere bør du sikre at der ikke er mangler ved ejendommen. Er der fejl og mangler ved ejendommen, skal det vurderes, om sælger kan gøres ansvarlig for manglerne.

Sælgers gamle lån indfries
Når skødet er blevet tinglyst og dine nye lån er blevet hjemtaget og tinglyst, bliver sælgers gamle gæld fjernet fra ejendommen af sælgers bank.

Købesummen frigives til sælger
Når sælger gæld er fjernet fra ejendommen, kan købesummen frigives til sælger. Din rådgiver varetager dette.

Der laves refusionsopgørelse
Den afsluttende refusionsopgørelse (læs beskrivelse af hvad refusionsopgørelsen er længere nede) udarbejdes og afregnes  mellem dig og sælger.

Sagen afsluttes
Vi fremsender kopi af det tinglyste elektroniske skøde til dig, og sagen afsluttes.


OBS:

 • Vær sikker på at modtage opkrævning på næste rate ejendomsskat fra kommunen
 • Tjek at forskudsregistrering hos SKAT bliver rettet til efter overtagelsen af ejendommen

Bolighandlens dokumenter:

boligdokumenterKøbsaftale
Selve aftalegrundlaget mellem dig og sælger reguleres via købsaftalen som underskrives. Aftalen er først indgået når begge parter har underskrevet.

Salgsopstillingen
Salgsopstillingen redegør i oversigtsform for ejendommens udgifter og stamoplysninger. Salgsopstillingen betragtes juridisk set som en del af købsaftalen.

BBR meddelelse
Bygnings- og Boligregistret (BBR) indeholder data om alle ejendomme i Danmark. Man kan i BBR meddelelsen se størrelsen på ejendommen, byggeår, type af ejendom, antal værelser, osv.

Tingbogsattest
Tingbogsattesten viser en oversigt over ejendommens oplysninger i tingbogen, herunder hvem der ejer ejendommen, tinglyste pantebreve, tinglyste servitutter og stamoplysninger.

Servitutter
Servitutterne på ejendommen rummer forskellige bestemmelser og begrænsninger i råderetten over ejendommen. Det kan fx være retningslinjer fra kommunen om hvordan en bygning skal se ud ved nybyggeri. Det kan også være servitutter vedr. hjemfaldspligt eller vedr. adgangsforhold, fx fælles brugsret til stisystem på matriklen.

Tilstandsrapport
En tilstandsrapport laves under huseftersynsordningen. Rapporten udarbejdes af en autoriseret byggesagkyndig og giver en vurdering af ejendommens stand. Rapporten kan evt. anvendes som grundlag for prisforhandlinger.

El rapport
Elrapporten er også en del af huseftersynsordningen sammen med tilstandsrapporten.

Energimærke
Energimærket er lovpligtigt, og du skal som køber sikre at du får et gældende energimærke udleveret i forbindelse med handlen, idet energimærket både giver indsigt i ejendommen, og samtidig kan energimærket genbruges hvis du indenfor en kortere årrække videresælger ejendommen (energimærket er gyldigt i 10 år).

Ejerskifteforsikring
En ejerskifteforsikring er en valgfri mulighed du har for at sikre dig i forhold til fejl og mangler ved den købte ejendom. Normalt kan du ikke tegne ejerskifteforsikring på ejerlejligheder.

Husforsikring /brandforsikring
Det er lovpligtigt at tegne brandforsikring på ejendomme som belånes. Ejerlejligheder er normalt forsikret via ejerforeningen og der skal i så fald ikke tegnes selvstændig brandforsikring.

Ejendomsdatarapport
Rapport som indeholder svar fra kommunen vedr. ejendommen omkring blandt andet afløbsforhold, eventuelle spildevandsplaner, lokalplaner, restancer på ejendomsskatter og meget andet.

Skema fra regionen vedr. jordforurening
Skemaet redegør for om ejendommen er kortlagt som forurenet.

Referater
Beslutningsreferater fra ejerforening/grundejerforening giver et billede af eventuelle kommende udgifter til ejerforeningen/grundejerforeningen. Det kan fx være vedtaget at ejendommens tag eller faldstammer skal skiftes eller at vejen skal have nyt asfalt.

Vurderingsfortegnelse
Dokument som viser ejendommens offentlige vurdering.

Skøde
Skødet har til formål at ”offentliggøre” ejerskiftet. Dette sker via tinglysning af skødet i tingbogen. Denne tinglysning er en sikringsakt, idet en tinglyst ret går forud for en utinglyst ret.

Refusionsopgørelse
Refusionsopgørelsen er det afsluttende fordelingsregnskab over ejendommens udgifter mellem køber og sælger, således at udgifter (fx ejendomskat, vand, olie og renovation), som tilhører tiden før overtagelsesdagen afholdes af sælger, og udgifter som tilhører tiden efter overtagelsesdagen afholdes af køber.

Hvis man fx har overtagelsesdag 1. oktober og sælger har betalt ejendomsskat frem til 31. december, skal køber dermed refundere sælger for ejendomsskat for oktober, november og december måned.

Køb bolig sammen som ugifte samlevende

Hvis du køber ejendom sammen med en partner som ugifte samlevende, er det vigtigt at være opmærksom på, at man ikke er reguleret af samme regler som hvis man var gift. Teknisk set vil man som ugifte eje en andel, typisk 50 % af ejendommen hver. Det vil sige at hver part ejer sin halvdel af ejendommen, og den anden part kan ikke råde over denne halvdel, og heller ikke tvinge den andens halvdel til at blive solgt.

Det betyder i praksis, at man kan blive låst fast uden mulighed for at komme af med ejendommen i tilfælde af at man skulle gå fra hinanden og være uenige om hvad der skal ske (idet det ikke er realistisk at sælge sin egen halvdel af ejendommen, da ingen formentlig vil købe kun halvdelen af en ejendom).

Man er som ugifte overladt til at blive enige om hvad der skal ske.

Løsningen på dette problem er en samejekontrakt, hvor man på forhånd tager stilling til hvad der skal ske med ejendommen ved et eventuelt brud. Det kan være en rigtig god ide at få lavet denne kontrakt i forbindelse med at man køber bolig sammen som ugifte.

Forældrekøb

Når det ikke er muligt at finde en billig og velbeliggende studiebolig til leje, vælger mange i stedet at købe en ejerlejlighed som forældrekøb. Det giver forældrene en mulighed for at hjælpe deres barn med en selvvalgt ejerlejlighed med god beliggenhed og ønsket størrelse.

Ejerlejligheden lejes ud af forældrene til barnet. Barnet har evt. mulighed for at få boligsikring. Ved fremtidigt salg bliver man som forældre/ejere af ejerlejligheden beskattet af fortjeneste.

Køb på tvangsauktion

Hvis du køber ejendom på tvangsauktion, får du muligheden for at erhverve en ejendom til en billigere pris end ved en almindelig fri handel. Til gengæld køber du ejendommen som beset uden nogen garanti.

Dødsbo

Hvis sælger af en ejendom er et dødsbo, vil der være visse begrænsninger i sælgers/boets ansvar for fejl og mangler. Det betyder at du som køber ikke har helt samme sikkerhed som hvis sælger ikke var et dødsbo. Ved køb af et dødsbo er det derfor ekstra vigtigt at tegne ejerskifteforsikring.

Skilsmisse og bodeling

Hvis du skal overtage en ejendom som led i separation eller skilsmisse, skal der normalt laves et nyt skøde / bodelingsoverenskomst som gør dig til eneejer af ejendommen i tingbogen.
Så snart dette skøde er tinglyst, kan banken/kreditforeningen tilsvarende overdrage gælden så du fremover hæfter for ejendommens gæld alene.

Ændring af skøde

Der kan være forskellige situationer, hvor du har brug for at få lavet en ændring af et skøde. Det kan fx. være, at din kæreste skal ind og være medejer, eller hvis der skal ændres i ejerandelene.

Erfaren juridisk assistance

skødeskrivning og tinglysningSiden 2003 har vi hos Skøde Centret arbejdet med alle typer af problemstillinger i forbindelse med et boligkøb. Endvidere har vi arbejdet med sager overalt i Danmark.
Vi har således en solid erfaring med at sikre dit boligkøb juridisk, og afslutte din bolighandel professionelt.

 

Vi arbejder med følgende typer af sager:

 • Køb af hus / villa / rækkehus
 • Køb af sommerhus / fritidshus
 • Køb af ejerlejlighed
 • Køb af byggegrund
 • Køb af kolonihave
 • Forældrekøb
 • Køb af dødsbo
 • Køb på tvangsauktion
 • Nyt skøde ved skilsmisse
 • Nyt skøde ved samlivsophør
 • Nyt skøde mellem forældre og barn

bestil billigt skøde

Landsdækkende

Skøde Centret har gennem tiden behandlet skødesager i alle egne af landet, herunder:

Sjælland og øerne:
Frederiksberg, København, Valby, Glostrup, Brøndby, Rødovre, Albertslund, Taastrup, Ishøj, Hedehusene, Hvidovre, Amager, Ørestad, Brøndby, Greve, Solrød Strand, Brønshøj, Vanløse, Herlev, Skovlunde, Ballerup, Lyngby, Gentofte, Holte, Bagsværd, Hellerup, Charlottenlund, Vedbæk, Hørsholm, Kokkedal, Helsingør, Frederiksværk, Hillerød, Allerød, Birkerød, Fredensborg, Værløse, Farum, Frederikssund, Jægerspris, Ølstykke, Stenløse, Roskilde, Jyllinge, Ringsted, Slagelse, Korsør, Holbæk, Tølløse, Kalundborg, Jyderup, Køge, Faxe, Herfølge, Næstved, Vordingborg, Nakskov, Rønne, Aakirkeby, Nexø, Svaneke, Gudhjem, Allinge og Hasle.

Fyn:
Odense, Kerteminde, Bogense, Otterup, Middelfart, Faaborg, Assens, Svendborg og Nyborg.

Jylland:
Kolding, Haderslev, Aabenraa, Tønder, Sønderborg, Esbjerg, Fanø, Ribe, Skjern, Ringkøbing, Hvide Sande, Fredericia, Vejle, Billund, Grindsted, Jelling, Herning, Ikast, Holstebro, Struer, Skive, Aarhus, Brabrand, Åbyhøj, Risskov, Egå, Viby, Højbjerg, Odder, Tranbjerg, Malling, Hasselager, Hørning, Hadsten, Trige, Tilst, Hinnerup, Ebeltoft, Rønde, Hammel, Galten, Sabro, Grenaa, Lystrup, Hjortshøj, Skødstrup, Hornslet, Silkeborg, Skanderborg, Låsby, Ry, Horsens, Viborg, Bjerringbro, Langå, Randers, Aalborg, Svenstrup, Nørresundby, Hjørring, Hirtshals, Frederikshavn og Skagen.

Vores rådgivning og skødeskrivning er naturligvis fuldt ansvarsforsikret.

Om Skøde Centret

Skøde Centret har siden 2003 ydet en landsdækkende og professionel juridisk rådgivning til tusindvis af boligkøbere. Vi har en solid erfaring med køb og salg af fast ejendom, og vi er specialister i den del der vedrører køberrådgivning og skødeskrivning.
Læs mere.

Kontakt Skøde Centret

Skøde Centret København: Strandvejen 100, 2900 Hellerup
Skøde Centret Aarhus: Sønderhøj 48, 8260 Viby J.
Skøde Centret Bornholm: Hans Thygesensvej 40, 3740 Svaneke
tlf 70 20 21 29. E-mail: mail@skoedecentret.dk