Forside » Ordbog » b » Berigtigelse af ejendomshandel: Sådan foregår det
Vi håber, at denne artikel kan hjælpe dig. Har du brug for hjælp til skødeskrivning, kan du finde en skødepakke, der passer til dine behov her.

Berigtigelse af ejendomshandel: Sådan foregår det

berigtigelse-af-ejendomshandel

Af Skøde Centret

Berigtigelse af ejendomshandel er en central del af en bolighandel, og forståelsen heraf er afgørende for både køber og sælger. Processen omhandler sikringen af, at alle vilkår og betingelser for ejendomshandlen bliver opfyldt, således at overdragelsen af ejendommen kan foregå juridisk korrekt.

Definition af berigtigelse i en ejendomshandel

Berigtigelse i en ejendomshandel er processen, der sikrer, at vilkårene for handlen bliver opfyldt, og at køber opnår ejendomsret til ejendommen. Det omfatter forberedelse og udførelse af alle nødvendige dokumenter, inklusive skøde og refusionsopgørelse, og håndtering af de finansielle aspekter af handlen, som overdragelse af købesummen og betaling af tinglysningsafgifter.

Berigtigelse af ejendomshandel er en kompleks proces, der kræver omhyggelighed, nøjagtighed og juridisk ekspertise.

Nødvendigheden af en klar og gyldig købsaftale

købsaftale

En klar og gyldig købsaftale er grundlaget for enhver ejendomshandel. Købsaftalen indeholder alle detaljer om handlen, såsom ejendommens beskrivelse, købsprisen, betalingsbetingelserne, overtagelsesdatoen og eventuelle særlige vilkår. Det er afgørende, at alle vilkår er præcist formuleret og forstået af begge parter, for at undgå misforståelser eller tvister senere i processen.

Betalingsproces for købesummen

Betalingsprocessen for købesummen er en central del af berigtigelsen. Køberen skal betale den aftalte købesum til sælgeren, normalt via en pengeinstitutgaranti, for at sikre, at køberen har de nødvendige økonomiske midler til rådighed. Når købesummen er betalt, og alle andre vilkår i købsaftalen er opfyldt, kan ejendommen tinglyses på køberen.

Faser i en bolighandel

Bolighandlen kan typisk opdeles i to faser: aftalefasen og berigtigelsesfasen. Aftalefasen involverer indgåelse af købsaftale, hvor køber og sælger bliver enige om betingelserne for handlen. Når købsaftalen er underskrevet, indtræder vi i berigtigelsesfasen, hvor de juridiske og finansielle elementer i handlen håndteres for at sikre en korrekt overdragelse af ejendommen.

Bolighandlen kan opdeles i to faser:

  1. Aftalefasen, som er den første fase, består i at køber og sælger indgår en aftale om bolighandlen. Denne aftale indeholder købesum, overtagelsesdato og sædvanligvis en del andre aftaler om f.eks. ejerskifteforsikringer.
  2. Berigtigelsesfasen, som grundlæggende er selve den efterfølgende papirgang i sagen. Når købsaftalen er på plads og handlen indgået mellem køber og sælger, begynder bolighandlens anden fase. Denne anden fase, eller berigtigelsesfasen, består i at sælger får de penge som sælger har krav på, mens køber får sikret sin nyerhvervede ret over ejendommen ved et tinglyst skøde.

Refusionsopgørelse og sikkerhedsoverdragelse

Udover betaling af købesum og tinglysning af ejendommen, indebærer berigtigelsen af en bolighandel også en refusionsopgørelse og eventuelt en overdragelse af sikkerhed til en ejerforening.

Refusionsopgørelsen er en opgørelse over de økonomiske forhold, der skal afregnes mellem køber og sælger. Det kan være udgifter til ejendomsskatter, renovation, forsikringer, og andre løbende udgifter, der skal fordeles korrekt mellem parterne.

Refusionsopgørelsen sikrer, at alle økonomiske forhold mellem sælger og køber bliver afklaret og afregnet. Det er en vigtig del af berigtigelsesprocessen, da det er med til at sikre, at køber overtager en gældsfri ejendom. Hvis der er fejl i refusionsopgørelsen, kan det betyde, at køber overtager en ejendom med uafklaret gæld.

Sikkerhedsoverdragelse kan være relevant, hvis der er en ejerforening tilknyttet ejendommen, hvor køber overtager sælgers forpligtelser.

Ansvarsfordelingen for berigtigelsen

Det er typisk købers ansvar at sørge for berigtigelsen af ejendomshandlen, herunder at betale for eventuelle omkostninger i forbindelse med berigtigelsen. Dette kan dog variere, afhængigt af hvad der er aftalt i købsaftalen.

Selvom køberen normalt står for berigtigelsen, er det vigtigt at begge parter er opmærksomme på processen, da begge parter har rettigheder og forpligtelser, der skal opfyldes.

Hvordan kan man få hjælp til berigtigelse af ejendomshandel?

Skøde Centret

Berigtigelsen af en ejendomshandel kan være en kompliceret og tidkrævende proces. Det kan være en god ide at søge professionel hjælp for at sikre, at de nødvendige dokumenter bliver udfyldt korrekt og at handlen bliver berigtiget korrekt.

Skøde Centret er specialiseret i bolighandel og skødeskrivning. Vi er specialiserede i at hjælpe boligkøbere gennem processen. Vi tager os af den nødvendige papirarbejde og sikrer tinglysning af skøde, udarbejdelse af refusionsopgørelse og evt. overdragelse af sikkerhed til ejerforening. Vi stræber altid efter hurtig og effektiv behandling af sagen.

Håndtering af sagen med alt-i-en skødepakke

✔ Vi arbejder udelukkende med boligkøb og skødeskrivning og er således specialiserede i dette fagområde.
✔ Vi har tegnet ansvarsforsikring
✔ Vi har erfaring fra mere end 17.000 bolighandler siden 2003
✔ Vi er 100% uafhængige

trustpilot
SE PRISER
Det er uforpligtende: Ingen handel – ingen regning.

eller ring 70 20 21 29.

Udarbejdelse af skøde som en del af berigtigelsen

En væsentlig del af berigtigelsesprocessen er udarbejdelsen af skødet. Skødet er det dokument, der formelt overdrager ejendomsretten fra sælger til køber. Skødet skal indeholde præcise oplysninger om ejendommen og parterne, samt vilkår for handlen. Det skal også underskrives af begge parter, før det kan tinglyses.

Hvordan tinglysning af skøde foregår

Når skødet er udarbejdet og underskrevet, skal det tinglyses. Tinglysning er en officiel registrering af ejendomsretten, og er nødvendig for at køber juridisk set kan blive ejer af ejendommen. Tinglysningen sker digitalt, og når skødet er tinglyst, er det synligt for alle i Tingbogen, at køber nu er den officielle ejer af ejendommen.

Skødes underskrivningsproces

Når skødet er udarbejdet, skal det underskrives af både køber og sælger. Det er en juridisk bindende handling, og det er derfor afgørende, at begge parter forstår indholdet af skødet og vilkårene for handlen, inden de underskriver. Det er også vigtigt at huske på, at en underskrift på et skøde ikke kan trækkes tilbage.

Digital tinglysning af skøde og registrering i tingbogen

Efter underskrivelsen skal skødet tinglyses. Tinglysning er en offentlig registrering af rettigheder over fast ejendom, og det er ved tinglysning, at ejendomsretten formelt overdrages fra sælger til køber. Skødet tinglyses digitalt, og når tinglysningen er gennemført, er det synligt for alle i Tingbogen, at køber nu er den officielle ejer af ejendommen.

Overgang af ejendomsretten til køber

Ejendomsretten overgår formelt til køber, når skødet er tinglyst. Fra dette tidspunkt er det køber, der har rettighederne og forpligtelserne over ejendommen. Det betyder også, at sælger ikke længere har nogen rettigheder over ejendommen, medmindre andet er aftalt i skødet.

Tinglysningsafgift: Hvem betaler den?

I forbindelse med tinglysning skal der betales en tinglysningsafgift. Det er typisk køber, der betaler denne afgift, men det kan også være aftalt anderledes i købsaftalen. Afgiften er en procentdel af den tinglyste sum, med et minimumsbeløb, der er fastsat af staten.

Hvad koster berigtigelse?

Prisen på berigtigelse af ejendomshandel afhænger af om der indgår rådgivning i opgaven, eller om det kun er selve papirarbejdet der skal håndteres.

Priser på berigtigelse af ejendomshandel kan variere afhængigt af om der indgår rådgivning i opgaven, eller om det kun er selve papirarbejdet der skal håndteres.

Hvis der kun kræves håndtering af selve papirarbejdet, er prisen mindre. Typisk 6-7.000 kr.

I modsætning hertil kan prisen inklusiv rådgivning være højere, hvis der kræves bistand fra juridiske eksperter til at omfatte flere juridiske områder, som f.eks. stillingtagen til alle ejendommens dokumenter, forsikringsmæssig rådgivning og andre lignende områder.

Hvem skal betale berigtigelsesomkostninger?

Berigtigelsesomkostningerne betales typisk af køber af den faste ejendom. Men det er ikke en lov, blot en praksis.

Hvilken lovgivning regulerer berigtigelse af ejendomshandel?

I lov om formidling af fast ejendom er det i §46 angivet, at ejendomsmægleren i fornødent omfang skal indhente dokumenter til brug for skødet og refusionsopgørelsen, således at disse dokumenter kan udarbejdes som en ren ekspeditionssag.

Lovgivningen redegør her kun for ejendomshandel, hvor der medvirker en ejendomsmægler på sælgers side. Foregår handlen uden ejendomsmægler, er der ikke samme regulering.

Skal du have ændret et skøde?

Find skødepakke der passer til dine behov:

Scroll to Top